PR-EDU วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 การประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 14/2565

 ภาพบรรยากาศ การประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 14/2565

         วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 14/2565 ขึ้น ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม คณาจารย์ ตัวแทนสาขาวิชา และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.