PR-EDU วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

 ภาพบรรยากาศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

         วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนมและคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.