PR-EDU วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 การประชุมคณะกรรมการหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา (Non-DeGree) ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย การพัฒนาสมรรถนะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ีอการจัดการเรียนรู้ในยุคสถานการณ์โควิด-19 ครั้งที่ 2/2565

 ภาพบรรยากาศ การประชุมคณะกรรมการหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา (Non-DeGree) ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย การพัฒนาสมรรถนะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ีอการจัดการเรียนรู้ในยุคสถานการณ์โควิด-19 ครั้งที่ 2/2565

          วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา (Non-DeGree) ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย การพัฒนาสมรรถนะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ีอการจัดการเรียนรู้ในยุคสถานการณ์โควิด-19 ขึ้น ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในการประชุม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.