PR-EDU วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการขอรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพสำนักงานเลขาคุรุสภา

 ภาพบรรยากาศ การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการขอรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพสำนักงานเลขาคุรุสภา

        วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการขอรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพสำนักงานเลขาคุรุสภา ขึ้น ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตร เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.