PR-EDU วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2565

 ภาพบรรยากาศ การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 

        วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ขึ้น ณ ห้องประชุม (สีชมพู) ชั้น 1 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในการประชุม คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.