PR-EDU วันที่ 2 ธันวาคม 2565 การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่ารางวัลพะยูงทอง ประจำการศึกษา 2564

 ภาพบรรยากาศ การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่ารางวัลพะยูงทอง ประจำการศึกษา 2564 

        วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่ารางวัลพะยูงทอง ขึ้น ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในการประชุม อาจารย์ ดร. ไพฑูรย์ พวงยอด รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและกิจการนักศีกษาเป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม พร้อมทั้งคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพิจารณาศิษย์เก่าที่สมควรได้รับรางวัลดีเด่น และรางวัลศิษย์เก่าพะยูงทอง ในปีการศึกษา 2564
ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.