PR-EDU วันที่ 5 ธันวาคม 2565 กิจกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565

 ภาพบรรยากาศ กิจกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565 

         วันจันทร์ ที่ 5 ธันวาคม 2565 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายการจัดการคุณภาพและศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565 ณ ลานพนมนาคา ลานพญาศรีสัตนาคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยรับเกียรติจาก ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงดา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในกิจกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวรายงาน คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.