PR-EDU วันที่ 22 มกราคม 2566 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู : กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมน าชีวิตที่งดงามเสริมความเป็นครู(รหัส 65) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

  ภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู : กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมน าชีวิตที่งดงามเสริมความเป็นครู(รหัส 65) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
            วันอาทิตย์ ที่ 22 มกราคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู : กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมนำชีวิตที่งดงามเสริมความเป็นครู(รหัส 65) ขึ้น ณ สำนักสงฆ์อรัญญวิเวก ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาสังคมศึกษา, สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา และสาขาวิชาดนตรีศึกษา จำนวน 182 คน เข้าร่วม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก พระอาจารย์ปรีชา สุทธจิตโต บรรยายธรรม เรื่อง “หลักธรรมของความเป็นครู” และ อาจารย์บุญรอง ยามแย้ม บรรยายเรื่อง “สมาธิกับการเป็นครู”

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.