PR-EDU วันที่ 24 มกราคม 2566 ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ non degree คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

  ภาพบรรยากาศ ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ non degree คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
             วันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ non degree ขึ้น ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้วร่วมการประชุมด้วยความพร้อมเพรียง

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.