PR-EDU วันที่ 25 มกราคม 2566 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู : กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และจิตสาธารณะ

  ภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู : กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และจิตสาธารณะ
            วันพุธ ที่ 25 มกราคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู : กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และจิตสาธารณะ ขึ้น ณ บริเวณคณครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของแต่ละสาขาวิชาเข้าร่วมโครงการ

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.