PR-EDU วันที่ 27 มกราคม 2566 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2/2566

  ภาพบรรยากาศ การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2/2566
            วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2/2566 ขึ้น ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี อาจารย์กัลยาณี ม่วงไทย รองคณบดีฝ่ายวิชาการเปฺ็นประธานในการประชุม คณาจารย์หัวหน้าสาขาวิชา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมด้วยความพร้อมเพรียง

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.