PR-EDU วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

  ภาพบรรยากาศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
            วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ต้อนรับคณะคุณครู และนักเรียนจาก โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม เข้าเยื่ยมชมและศึกษาดูงาน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มอบหมายให้ อาจารย์กัลยาณี ม่วงไทย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและแนะนำความเป็นมาของคณะฯ และสาขาวิชาการต่างๆ คณาจารย์ และตัวแทนตัวนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ เข่าร่วมต้อนรับคณะฯ โรงเรียนดังกล่าวด้วยความพร้อมเพรียงและอบอุ่น

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.