PR-EDU วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู กิจกรรมอบรมพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู

  ภาพบรรยากาศโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู กิจกรรมอบรมพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู       

         วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และบริการวิชาการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู กิจกรรมอบรมพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 65) ทุกสาขาวิชา โดยมีอาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ พวงยอด รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา และกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรม อาจารย์ ดร.ภัทรพงศ์ กุลสีดา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และคณาจารย์ประจำสาขาวิชาทุกสาขาวิชา กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.พูนสิน ประคำมินทร์ บรรยายเรื่อง คุณลักษณะ และบทบาทของความเป็นครูที่ดี และกิจกรรมบายศรีเพื่อเทิดพระคุณครู ณ หอประชุมศรีปทุม โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.