PR-EDU วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2566

  ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2566       

         วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ขึ้น ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้
ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.