PR-EDU วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แผนปรับกลางปี) คณะครุศาสตร์ มนพ.

  ภาพบรรยากาศประชุมปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แผนปรับกลางปี) คณะครุศาสตร์ มนพ.      

         วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการประชุมปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แผนปรับกลางปี) ขึ้น ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในการประชุม คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ซึ่งการประชุมครั้งดังกล่าวเป็นการปรึกษาหารือการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แผนปรับกลางปี)ให้สอดคล้องกับระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัยนครพนม
ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.