PR-EDU วันที่ 23 มีนาคม 2566 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู : กิจกรรมพัฒนาทักษะทางการสื่อสารภาษาไทยและบุคลิกภาพสำหรับครู

  ภาพบรรยากาศโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู : กิจกรรมพัฒนาทักษะทางการสื่อสารภาษาไทยและบุคลิกภาพสำหรับครู            

         วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู : กิจกรรมพัฒนาทักษะทางการสื่อสารภาษาไทยและบุคลิกภาพสำหรับครู ขึ้น ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้เข้าอบรมคือ นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ทุกสาขาวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมโดย อาจารย์ ดร.ภัทรพงศ์ กุลสีดา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและบริการวิชาการวิทยากรให้การอบรม ได้แก่ อาจารย์ ดร.สุทธิลักษณ์ สวรรยาวิสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และ อาจารย์ ดร.กันตภพ บัวทอง อาจารย์วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.