PR-EDU วันที่ 23 มีนาคม 2566 การประชุมติดตามผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงระดับคณะ รอบ 6 เดือน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

  ภาพบรรยากาศการประชุมติดตามผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงระดับคณะ รอบ 6 เดือน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม           

         วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงระดับคณะ รอบ 6 เดือน ขึ้น ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในการประชุม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุมด้วยความพร้อมเพรียง ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมติดตามผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงระดับคณะ รอบ 6 เดือน ที่่ผ่านมาของกิจกรรมต่างๆ ภายในคณะฯ
ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.