PR-EDU วันที่ 24 มีนาคม 2566 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและส่งเสริมการต่อต้านคอรัปชั่น และพิธีบายศรีสู่ขวัญสร้างความประทับใจในรั้วครุศาตร์

  ภาพบรรยากาศกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและส่งเสริมการต่อต้านคอรัปชั่น และพิธีบายศรีสู่ขวัญสร้างความประทับใจในรั้วครุศาตร์           

         วันศุกร์ ที่ 24 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและส่งเสริมการต่อต้านคอรัปชั่น และพิธีบายศรีสู่ขวัญสร้างความประทับใจในรั้วครุศาตร์ ขึ้น ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นประธานกล่าวเปิด ให้โอวาทและอวยพรนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ซึ่งกิจกรรมต่อมาได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย ข้าราชการบำเน็ญ มาเป็นวิทยากรให้คำแนะนำ เรื่อง แนวทางการพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จ และกฎหมายการต่อต้านคอรัปชั่น ต่อจากนั้น มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ และกิจกรรมสร้างเสริมความประทับใจระหว่างพี่และน้องในรั้วครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.