PR-EDU วันที่ 13 พฤษภาคม 2566 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา : การออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

 ภาพบรรยากาศกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา : การออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

         วันเสาร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2566 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา:การออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ขึ้น ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและให้แนวทางในการออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ซึ่งมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.