PR-EDU วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 การประชุมวิพากษ์ ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 ภาพบรรยากาศการประชุมวิพากษ์ ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

         วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการประชุมวิพากษ์ ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ขึ้น ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี แซงบุญเรือง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการจัดการคุณภาพและศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งการจัดการประชุมวิพากษ์ ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งนี้เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการต่างๆ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและตรงตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยนครพนมต่อไป
ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.