PR-EDU วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 การประชุมวิพากษ์ ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

 ภาพบรรยากาศการประชุมวิพากษ์ ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

         วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการประชุมวิพากษ์ ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ขึ้น ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี แซงบุญเรือง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการจัดการคุณภาพและศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งการจัดการประชุมวิพากษ์ ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ครั้งนี้เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและตรงตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยนครพนมต่อไป
ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.