แบบฟอร์มงานพัสดุ


 เอกสารงานพัสดุคณะครุศาสตร์ มนพ.
1. ใบสำคัญรับเงิน  download
2. บันทึกขออนุมัติค่าอาหารและเครื่องดื่ม  download
3. หลักฐานที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายค่าอาหารฯ download
4. ใบสั่งจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม download
5. รายงานขออนุมัติค่าอาหาร  download
6. ตัวอย่างขอซื้อวัสดุ  download
7. ตัวอย่างขอส่งซ่อม  download