- 695/2560 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานตามสัญญาประเภททั่วไป (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

- 695/2560     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานตามสัญญาประเภททั่วไป (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) Download