- 063/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานราชการพนักงานตามสัญญาปฏิบัติงานในวันเสาร์ อาทิตย์

- 063/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานราชการพนักงานตามสัญญาปฏิบัติงานในวันเสาร์ อาทิตย์ Download