- 012/2562 _คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (กีฬามหาวิทยาลัยนครพนม)

- 012/2562  _คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (กีฬามหาวิทยาลัยนครพนม)  Download