๐๓๒_๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในคณะฯ

- ๐๓๒_๒๕๖๔  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในคณะฯ download