๑๐๕_๒๕๖๔ แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาหลักสูตรและการสอน ประจำปีการศึกษา ๓_๒๔๖๓

- ๑๐๕_๒๕๖๔  แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาหลักสูตรและการสอน ประจำปีการศึกษา ๓_๒๔๖๓ download