๑๒๑_๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

- ๑๒๑_๒๕๖๔  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ download