๒๔๓_๒๕๖๔ เรื่อง ให้บุคลากรปฏิบัติงานเตรียมรับเสด็จฯ

- ๒๔๓_๒๕๖๔ เรื่อง ให้บุคลากรปฏิบัติงานเตรียมรับเสด็จฯ download