๓๑๙_๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดทำ ผู้ลงสมุดเงินสด ผู้ตรวจสอบและคณะกรรมการเก็บรักษาเงินประจำหน่วยงาน

- ๓๑๙_๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดทำ ผู้ลงสมุดเงินสด ผู้ตรวจสอบและคณะกรรมการเก็บรักษาเงินประจำหน่วยงาน download