๓๙๙_๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ ๔.๒๕๖๔ ณ คณะครุศาสตร์

- ๓๙๙_๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ ๔.๒๕๖๔ ณ คณะครุศาสตร์ download