๔๓๙_๒๕๖๔ เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ฯลฯ

- ๔๓๙_๒๕๖๔ เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ฯลฯ download