๐๓๖_๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง จนท ปฏิบัติงานวันเสาร์อาทิตย์ ระดับบัณฑิตศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

- ๐๓๖_๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง จนท ปฏิบัติงานวันเสาร์อาทิตย์ ระดับบัณฑิตศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ download