๐๘๑_๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ

- ๐๘๑_๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ download