๑๖๙_๒๕๖๔ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา ๒๕๖๔

- ๑๖๙_๒๕๖๔  แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ download