๑๗๗_๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา๒๕๖๔

- ๑๗๗_๒๕๖๔  แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา๒๕๖๔ download