๑๘๐_๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์พนักงานตามสัญญา

- ๑๘๐_๒๕๖๔  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์พนักงานตามสัญญา download