๒๔๘_๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการศึกษาและยกเว้นการเรียนรายวิชาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

- ๒๔๘_๒๕๖๔  แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการศึกษาและยกเว้นการเรียนรายวิชาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต download