๓๔๑_๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

- ๑๗๗_๒๕๖๔  แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา๒๕๖๔ download