๐๐๙_๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมนำชีวิตที่งดงามเสริมความเป็นครู

- ๐๐๙_๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมนำชีวิตที่งดงามเสริมความเป็นครู  download