๐๙๐_๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย(ประจำโรงเรียนสาธิต)

๐๙๐_๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย(ประจำโรงเรียนสาธิต)  download