๑๓๓_๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคฤดูร้อน ๒๕๖๔

๑๓๓_๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคฤดูร้อน ๒๕๖๔  download