๑๓๖_๒๕๖๕ เรื่อง แต่้งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕

๑๓๖_๒๕๖๕ เรื่อง แต่้งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕  download