๑๓๙_๒๕๖๕ เรื่อง กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษาวิชาสังคมศึกษา

๑๓๙_๒๕๖๕ เรื่อง กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษาวิชาสังคมศึกษา  download