๑๘๒_๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณาจารย์ทำหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

๑๘๒_๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณาจารย์ทำหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  download