๒๐๘_๒๕๖๕ เรื่อง คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและขอบเขตงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๒๐๘_๒๕๖๕ เรื่อง คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและขอบเขตงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  download