๑๑๗_๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศํกยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และจิตสาธารณะ

๑๑๗_๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศํกยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และจิตสาธารณะ  download