๑๘๕_๒๕๖๕ เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานตามสัญญา) ตำแหน่งอาจารย์และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๑๘๕_๒๕๖๕ เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานตามสัญญา) ตำแหน่งอาจารย์และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  download