๑๙๘_๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑๙๘_๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  download