ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม โครงการยุวโฆษก รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2558 ณ ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม โครงการยุวโฆษก รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2558 ณ ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 รายละเอียดโครงการและใบสมัครได้ที่ www.thaigov.go.th รายละเอีดยแนบ